Analyse av Morgenandakten

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker har skrevet analyse av NRK Morgenandakten.

Deres rapport analyserer hvilken berettigelse og funksjon Morgenandakten har for NRK i et samfunn preget av livssynsmangfold, sett i lys av kanalens samfunnsoppdrag som allmennkringkaster.

Last ned analysen av Morgenandakten her.

Lars Dahle, daglig leder i Damaris Norge, ønsker å fremheve fem punkter.

  • Morgenandakten synliggjør og fremmer et livssynsåpent samfunn.
  • Morgenandakten speiler og ivaretar Norges religiøse arv, representert ved den kristne kulturarven.
  • Morgenandakten formidler trosmangfoldet i den kristne kirke i Norge, med tilslutning til den apostoliske trosbekjennelsen som naturlig, felles utgangspunkt.
  • Morgenandakten betjener medlemmer av kristne kirkesamfunn i Norge – og andre interesserte, med ord om kristen tro i hverdagen til inspirasjon, ettertanke og oppbyggelse.
  • Morgenandakten som etablert programflate med kristen forkynnelse må suppleres med andre programflater som ivaretar ‘forkynnelse’ fra representanter for sekulære og ikke-kristne religiøse livssyn i Norge.

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

Analysen er gjennomført av Lars Dahle og Bjørn Hinderaker fra Damaris Norge.

– Har Morgenandakten en plass i fremtidens NRK, eller er den en etterlevning fra da kristendommen hadde en tilnærmet monopolsituasjon på livssynsarenaen?

– Sett i lys av hovedpunktene i rapporten, har Morgenandakten en naturlig og vesentlig plass i morgendagens NRK. Morgenandaktens berettigelse er ikke forankret i en historisk statskirkeordning og heller ikke i Den norske kirke som en nasjonal folkekirke, men i det livssynsåpne samfunn som ideal og virkelighet, sier Lars Dahle.

– Hvilke utfordringer står Morgenandakten overfor i fremtiden?

– Morgenandakten som programflate for formidling av kristen tro står overfor en dobbel utfordring fremover, nemlig det å både være autentisk og relevant.

Spørsmålet om autentisitet ligger på to plan, dels at andaktene formidler et budskap i samsvar med de tre trosartiklene i den apostoliske trosbekjennelsen og dels at andaktsholderne utgjør et mest mulig representativt og allsidig utvalg av kristen-Norge, mener Dahle.

– Spørsmålet om relevans gjelder behovet for andakter som virkelig berører tilhørerne, både når det gjelder deres personlige livsfølelse, livssituasjon og livssyn.

Han mener at i en offentlighet som er preget av sekulære perspektiver, bidrar Morgenandakten til et større livssynsmangfold og motvirker at kristne perspektiver marginaliseres.