Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro – med fokus på folkehøgskolen

På oppdrag av Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF) har Margunn Serigstad Dahle (NLA Gimlekollen / Damaris Norge) sammen med Damaris-kollega Anne Solfrid Brennhovd forsket på medievanene blant elever ved fire folkehøyskoler.

TV-serier er viktige i mediehverdagen

Undersøkelsen viser at den typiske folkehøgskoleeleven følger med på flere TV-serier samtidig. Nesten 70 prosent velger å se dem alene.

Hele 116 unike serier nevnes som favoritter, og elevene tar i stor grad med seg tidligere medievaner inn i sin nye hverdag.

På denne bakgrunn spør forskerne seg hvilke konsekvenser dette har for folkehøgskolens allmenndannende formål. De ser også på hvilke nøkler mediefortellingene gir til å møte elevene med en helhetlig formidling av kristen tro.

Kjernespørsmål bak forskningsprosjektet:

  • Hvilket forhold har elever ved kristne folkehøgskoler til TV-serier?
  • Hvordan forholder de seg til fortellingene de møter, ikke minst med tanke på det underliggende livssynsperspektivet og egne verdier og holdninger?
  • Hvordan kan en i den kristne folkehøgskolen bidra til større mediebevissthet hos elevene, særlig når det gjelder forholdet mellom medienes budskapsformidling, de store livsspørsmålene og kristen tro?
  • Hvordan relatere til mediefortellingene i formidling av kristen tro?

Her kan du lytte til en podcastprat med Margunn

Her kan du lese artikkel og rapport 

Hvordan er din Mediehverdag?

Hvordan er medievanene dine?

Her er et lite utdrag fra rapporten:

Et hovedinntrykk etter gjennomføringen av den kvalitative delen av undersøkelsen, er at elevene ikke er vant til å snakke sammen om de ulike mediefortellingene de bruker for underholdning. De har mye forhåndskunnskap med tanke på teksttolkning, filmatiske virkemidler osv., men de er ikke vant til å sette ord på dette i møte med underholdningsmediene og inn i eget liv. Dette gir en klar peker til folkehøgskolene om å bidra til at elevene får bygge en bro mellom kunnskapen de har om tekstanalyse og de medietekstene de bruker så mye av sin tid på for å kople av og bli underholdt.

På bakgrunn av elevenes manglende erfaring med denne type samtaler, er det særlig inspirerende at responsen var så god i alle fokusgruppene. Elevene var positive og engasjerte. De tok poengene og gav seg selv lov til å begynne å sette ord på følelsene og å forsøke å finne ut hvorfor de følte som de gjorde. Etter hvert så de også sammenhengene i større grad, selv om dette krevde noe tid.

Les hele forskningsrapporten her.