Damaris Norge fikk i september 2018 tildeling av trosopplæringsmidler til prosjektet “Apologetiske videoer for trosopplæring”.

Målet er å produsere tre serier med apologetiske videoer i 2018 og 2019. Her er en oppsummering av prosjektet:

Prosjektet «Apologetiske videoer for trosopplæringen» har
som målsetning å produsere tre sentrale videoserier for hhv.
aldersgruppa 16-18, konfirmanter og tweens. Videoseriene
skal gi hjelp til livstolkning og livsmestring i møte med
aktuelle spørsmål, innvendinger og livssynsalternativer til
kristen tro. Prosjektet svarer på utfordringen fra UKM 2017
(sak 08/17: «Tro under press») om å gjøre
trosopplæringsressursene «lettere tilgjengelige og inkludere
apologetikk som tema i disse», for å kunne gi hjelp til
«begrunnelse av troen og hjelp til å samtale om tro».
Dermed bidrar prosjektet til at barn og unge med frimodighet
kan leve og vokse i den kristne tro.

Prosjektet skjer i samarbeid både (i) med fagmiljøet
kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Mediehøgskolen
Gimlekollen og (ii) med Agder og Telemark Bispedømme
(AT). KL bidrar med relevant formidlings- og
forskningskompetanse inn i prosjektet, mens AT bidrar med
relevant brukerkompetanse som rådgivere og gjennom
responsgruppe.

Tilnærmingen i dette nye prosjektet bygger på KLs tidligere forskningsprosjekt “Hvorfor akkurat Jesus?”, – også det et trosopplæringsprosjekt:

Dette prosjektet bygger på den helhetlige religionspedagogiske tilnærmingen til sannhetsspørsmålet som ble utviklet i forskningsprosjektet «Hvorfor akkurat Jesus?». Sentralt her står en tredelt metodisk tilnærming:
(i) Et hermeneutisk perspektiv, som med utgangspunkt i
livssynsteori hjelper de unge til å avdekke «tilknytningspunkt og spenningspunkt» i forhold til kristen tro i sentrale medie- og fagtekster.
(ii) Et didaktisk perspektiv, som argumenterer for kristen tro som
sammenhengende, troverdig og relevant i møte med aktuelle innvendinger, spørsmål og livssynsalternativer.
(iii) Et dannende perspektiv, som gir rom for personlig modning, tro og tvil, for å kunne leve og vokse i troen å den Treenige Gud.

Videoseriene skal gjenspeile denne metodiske tilnærmingen, med en nærhet til barn og unges livspraksis og livsfølelse.

 

Vi begynner med den første videoserien for 16-18 allerede denne høsten – og vil gi en oppdatering her av fremdrift i prosjektet underveis!

Kristiansand, 2/10 2018
Lars Dahle


Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke